Greenshore Consulants is een ingenieursbureau gespecialiseerd in energieprojecten en duurzame ontwikkeling.

Sinds het ontstaan van de EPB regelgeving in 2006 is ons team dagelijks bezig met energie en dit in de meest brede zin in relatie met wonen en werken. Hierdoor heeft Greenshore Consultants een reputatie opgebouwd dat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Als jonge, gedreven en dynamische onderneming werd ons in het verleden reeds verschillende keren het vertrouwen geschonken om mee te werken aan grotere projecten, en deze tot een goed einde te brengen. Zo werd Greenshore Consultants tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers betrokken bij de projecten 'nieuwe gevangenis van Leuze-en-Hainaut', reconversie van het AZ Jan Palfijn, site Redemptoristen en site Alsberghe & Van Oost. Uiteraard werken wij ook graag mee aan kleinere en middelgrote projecten die bij ons dezelfde prioriteit en aandacht krijgen.

Veel EPB-verslaggevers beperken zich tot het narekenen van een afgewerkt ontwerp, terwijl Greenshore Consultants betrokken is vanaf de start van de ontwerpfase. Op die manier wordt met zekerheid een duurzaam ontwerp bekomen, waar dit soms anders niet het geval is en/of kan leiden tot onvoorziene kosten en vertragingen. Greenshore Consultants is steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het energie gebeuren. Zo zijn wij instaat om vandaag mee te werken aan het ontwerp van morgen.

De laatste jaren zijn thema's zoals duurzaamheid en gezondheid belangrijke maatschappelijke aandachtspunten geworden. Dit in combinatie met de steeds grotere verwachtingen inzake comfort maken het in veel gevallen een uitdaging om aan al deze eisen te voldoen.

Deze eisen en thema's zijn ook terug te vinden in gebouwen waar comfort en duurzaamheid vaak moeilijk te combineren zijn. Greenshore Consultants heeft als doel om op een optimale manier deze combinatie te vinden en de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever te vertalen naar een efficiënt en duurzaam bouwkundig project.

Om onze missie concreet in de praktijk of realiteit te materialiseren steunt Greenshore Consultants op een reeks waarden, die als leidraad doorheen haar projectorganisatie en projectaanpak lopen.

 

O N T W E R P E N  D O O R  O N D E R Z O E K

Ontwerpen is (onder)zoeken. Het is een per definitie hermeneutisch denkproces waarbij abstracte benaderingen worden afgewisseld met concrete oefeningen, waarbij experimenten leiden naar betere oplossingen en “thinking outside the box” een zoveel rijkere beleving kan geven. Finaal is een gelegitimeerd resultaat, projectmatig getest op zijn merites, zoveel interessanter dan het 'gratuite shoppen' van het idee van een ander.

 

C O M B I N A T I E   V A N   K W A L I T E I T,   K O S T P R I J S   E N   P L A N N I N G

De enige manier om tot een succesvol project te komen is het permanent samen beschouwen van de 3 'key-elements': “kwaliteit”, “budget” en “planning”. Enkel de combinatie van die drie elementen geeft immers een geïntegreerd resultaat dat een breed gedragen welbevinden garandeert.

Kwaliteit omvat daarbij het optimaal beantwoorden aan het gevraagde. Budget impliceert het bewaken van de efficiënte aanwending van de beschikbare financiële middelen, en het optimaliseren van de bouwkosten in functie van de “Life Cycle Cost” Planning tot slot vergt het rigoureus respecteren van de in overleg vastgelegde termijnen.

 

D E S K U N D I G H E I D

Naast een gestructureerde projectaanpak moeten alle project-medewerkers primordiaal over de nodige deskundigheid beschikken, in de uitoefening van hun takenpakket en verantwoordelijkheden. Hiervoor wordt groot belang gehecht aan een doelgerichte rekrutering, worden alle medewerkers voorzien van een doorgedreven en constante bijscholing (in hun onderscheiden vakgebieden) en worden zij uitgerust met een high-tech en up-to-date technische uitrusting, zowel qua hardware als technische software.

 

D U U R Z A A M H E I D   A L S   C O N D I T I O   S I N E   Q U A   N O N

Elk project moet een goed evenwicht voorhouden van ruimtelijke, maatschappelijke, ecologische en economische noden en verwachtingen. Enkel dit evenwicht biedt een garantie voor een kwalitatieve invulling, dat kan gedragen worden door een groot maatschappelijk draagvlak.

De duurzaamheid van een project uit zich in de manier waarop met de ‘verandering’ wordt omgegaan. Elke ontwikkeling is immers de vanzelfsprekende resultante van een ‘verandering’ in de wensen van de maatschappij in het algemeen en van de opdrachtgever in het bijzonder, die in het heden aanleiding geven tot een ‘verandering’ in onze bebouwde structuur. Deze ‘verandering’ mag echter niet impliceren dat de ontwikkelingskansen van de generatie van morgen worden beknot, en dat dus de facto aan hun veranderende wensen wordt beknibbeld. Respect voor deze toekomstmogelijkheden staat aldus centraal bij elke duurzame ontwikkeling.

G R E E N S H O R E 
C O N S U L T A N T S

C O U P U R E  L I N K S  5 5
9 0 0 0  G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9