Greenshore Consultants biedt een totaal pakket aan om tot een duurzaam ontwerp te komen. Hiervoor combineert Greenshore Consultants verschillende diensten van studie-activiteiten:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Dynamische simulaties
  • EPB Berekeningen
  • PHPP Berekeningen
  • Bouwknopen
  • EPC

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het betreft een duurzaamheidsmethode die is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en nu ook in België als referentie wordt gezien. Aan de hand van verschillende criteria, verdeeld over negen categorieën, wordt op objectieve wijze de duurzaamheid van een gebouw geëvalueerd. Op basis van deze aftoetsing wordt het gebouw geclassificeerd variërend van “pass” tot “outstanding”.

Greenshore Consultants is erkend als International Assessor en kan dus gebouwen certificeren volgens de BREEAM-methode. In een eerste fase, preassessment, bekijken we samen met de klant welk potentieel het project heeft. In een volgende fase, Design stage, wordt alle relevante informatie verzameld: ontwerpplannen, studies, technische fiches, … Op basis van deze informatie worden credits toegekend en wordt na controle door BRE, een “Design Stage”-certificaat afgeleverd. Greenshore Consultants zorgt ook tijdens het bouwproces voor ondersteuning om uw gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Als laatste fase in het BREEAM-proces, post construction, wordt de asbuilt-situatie grondig doorgenomen. Greenshore Consultants stelt op basis hiervan een beoordelingsrapport op. BRE zal dan, na een geslaagde kwaliteitscontrole, het gebouw definitief certificeren.

EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”. Bouw- en verbouwprojecten, waarvoor een bouwaanvraag of melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en zullen tegen 2021 het niveau “bijna energieneutraal bouwen” (BEN) bereiken.

Greenshore Consultants is erkend als EPB-verslaggever voor Vlaanderen maar ook als EPB-adviseur in het Brussels Gewest en Wallonië.

De fasen die typisch doorlopen worden zijn:

Voorstudie
Greenshore Consultants voert op basis van de ontwerpplannen een eerste calculatie uit. We berekenen of het beoogde K- en E-peil gehaald kan worden. In een uitgebreid verslag adviseren we over de toe te passen materialen, installaties,... en geven we advies om een nog beter resultaat te halen.

Start van de werken
Net voor de start van de werken wordt door Greenshore Consultants een eerste kennisgeving aan de overheid opgestuurd. Dit document geeft aan op welke manier het project aan de geldende eisen voldoet.

Tijdens bouwproces
Greenshore Consultants blijft doorheen het volledige bouwproces een aanspreekpunt voor vragen en knelpunten. We proberen steeds een haalbare oplossing te formuleren.

Einde van de werken
Na het beëindigen van de werken wordt er door Greenshore Consultants een eindverslag opgemaakt en overgemaakt aan de Overheid. Dit verslag is een weergave van de asbuilt-situatie van het project. Indien het project een E-peil eis heeft zal na het doorsturen van de aangifte automatisch een energieprestatiecertificaat gegenereerd worden.

PHPP (Passief Huis Platform Programma) staat voor een specifieke constructiestandaard voor zeer energiezuinige gebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter en zomer, en dit zonder traditioneel verwarmings- of koelingsysteem, ook wel passiefhuis genoemd. Dit bekomt men door een zeer goede thermische isolatie met een minimum aan koudebruggen, door een zeer goede lucht-/ kierdichting van de constructie en door gebruik van passieve zonne- en warmtewinsten. Tegelijkertijd wordt een goed binnenklimaat verzekerd door gebalanceerde ventilatie met een hoge mate van warmteterugwinning. De jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en – koeling moet in een passiefhuis beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Hernieuwbare energie-bronnen kunnen worden ingezet om aan de overblijvende energiebehoefte tegemoet te komen. Op die manier kan een nulenergie- woning of kantoor bekomen worden.

Greenshore Consultants heeft verschillende opleidingen gevolgd bij Passiefhuisplatform zodat we u kunnen bijstaan om het passiefhuiscertificaat te verkrijgen.

EPC VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 250 m² is het verplicht om een EPC of energieprestatiecertificaat op te maken. Greenshore Consultants, erkend als energiedeskundige type C, zorgt na een grondige audit van het gebouw en op basis van de verbuikgegevens voor de opmaak van dit EPC.

 

EPC VOOR VERKOOP EN VERHUUR VAN RESIDENTIELE GEBOUWEN

Van zodra een woning (huis, appartement, serviceflat, studentenkamer,...) te koop of te huur is, moet de eigenaar een EPC kunnen voorleggen. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders bij hun beslissing rekening houden met de energiescore. Greenshore Consultants, erkend als energiedeskundige type A, zorgt na een bezoek van de woning en op basis van de beschikbare informatie voor de opmaak van dit EPC.

Sinds 2010 wordt, net zoals bij de PHPP-berekeningen, in de EPB-regelgeving rekening gehouden met de impact van koudebruggen op het totale warmteverlies van een gebouw. Hiervoor werd een methodiek ontwikkeld die de nadruk legt op eenvoudige ontwerpregels. Het doel is om via een efficiënte en haalbare wijze goede bouwknopen te ontwerpen en uit te voeren en dit comform de EPB regelgeving. Greenshore Consultants geeft hierbij advies en kan ook via gevalideerde software de psi-waarden van de bouwknopen berekenen. Deze psi-waarden zijn belangrijk als input voor in de PHPP- en/of EPB-berekeningen.

Door middel van dynamische simulaties kan Greenshore Consultants tijdens de ontwerpfase het energetisch gedrag van een gebouw simuleren. We houden hierbij onder andere rekening met de bestemming van het gebouw (bv. school, ziekenhuis,...), met de comfort-verwachtingen, met de HVAC-installaties en met de eventuele specifieke eisen van de gebruikers. Om klachten over het binnenklimaat na ingebruikname te vermijden, raden we aan om tijdens de ontwerpfase een comfortsimulatie te laten uitvoeren. Deze houdt rekening met allerlei factoren (zoals luchtvochtigheid, kledij, activiteiten,...) om te onderzoeken hoe de gebruikers het gebouw zullen ervaren.

G R E E N S H O R E 
C O N S U L T A N T S

C O U P U R E  L I N K S  5 5
9 0 0 0  G E N T

T  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 4
F  / + 3 2  9  2 9 6  0 0  6 9